Download Mp3: Sola Allyson – Temisan + Lyrics

Nigerian singer and songwriter Sola Allyson releases a new song titled Temisan 
Stream and Download Mp3:

Download Mp3

Lyrics
Ibukun orun ni ma a rigba, oju ire nma ri oMa a rin ire ma fadun sóla; emi a firorun saye miBóti wu ko ri ma mori dele, ile ire adun a’toroMotenu more o mo ri mu, te mi san si re o temi (ma) san o REPEAT
1.Ile aye yi o kun fun ja, jeje mode mo de ba jaWen wen mo ke ija mo ba; abi ki lomo se t’o firi jaAtiwa ateyin ko rorun rara; ohun to fi ya je ni lo pon ni loju,Iya o ye ye kómo je lógbomo sanleMo mona mi pon mo rin titi ti ase oba ok emo ohun ma a da,Lófi mu mi rinna ti mo gba debi, eni to nigba lóseto aye miMo rin rin titi mo déle ire
2.Bi mo ti n rin rin mi ninu aye oju mi rowo mo rayoMo ringbara mo ringboro mo rina titi sugbon oju inu mi móhun tón waMo sa mo nigba yen pe ona kan wa; Ona t’deda se lojo sileOna tin ma rin tin ma sola; Otito, iye, imole,Morina imole témi san sire; Eleda orun ló yo mi lofinImole mi tan te mi san sire
3.Ibi mo n re ibi ayo ni; mio mo oruko ti n ba pe beBe ibi mumu se ileri loje; mi o le sina rara emi orun to miAwon angeli ntun ‘be se demi; bi mo tile diju emi o le sinaMa de be dandan ko le ye rara; ni won igba ti mo to ona imoleIleri a se bo ti le wu ko ri;Motenu more o mo rire mu, te mi san si re temi (ma) san o CALL: Labari mi ma re o, eni tona imole ko ni sina lailaiRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o
CALL: Eni ténu mo re a rire gba eni boju woke koni ri tiju lailai lailaiRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Labe bótiwu kori eleda kii doju tini; tenu more o kórire gba oRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Mo ténu more o mo ri mu, temi san sire emi o ni rehin lailai lailaiRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o
CALL: Ire niwa ire leyin ire ni koko ire ni gba a ba ire ni temi gbangba a se beRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o
CALL: Emi tenu mo ire, Igbin mi ténu mo gi ire, o gun, mo tenu more o mo rire mu ni temiRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Baba imole lo to mi imole tan sona mi mo rire mu mo rire gba a ba mi kaleRESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Temi san sire RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here